Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Obraz

Obraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej, 7-9 czerwca 2018, Toruń

Jedną z konsekwencji zwrotu kulturowego w humanistyce było skierowanie uwagi nauk historycznych na sposób myślenia o świecie i postrzeganie rzeczywistości. Od początku XXI w. tematyka obrazu oraz postrzegania miast i mieszczaństwa znalazła się także w centrum zainteresowania historiografii miejskiej. Problematykę tę historycy, historycy sztuki i historycy literatury podejmowali także w różnych kontekstach metodologicznych w odniesieniu do miast położonych na ziemiach polskich. Mimo znacznego zaawansowania badań polska historiografia miejskia nie doczekała się jeszcze kompleksowej i interdyscyplinarnej dyskusji nad tą problematyką. Planowana na 2018 r. konferencja Komisji Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych da okazję do podjęcia dyskusji nad wynikami dotychczasowych badań i pozwoli na prezentację wyników nowych badań. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału w niej zostali zaproszeni historycy, urbaniści, historycy sztuki i archeolodzy. Udział w konferencji zagranicznych badaczy z Niemiec, Hiszpanii, Estonii i Anglii umożliwi analizę porównawczą badań nad obrazem miast na ziemiach polskich z podobnymi badaniami nad miastami zachodnioeuropejskimi i bałtyckimi. Zawarty w tytule konferencji termin obraz organizatorzy konferencji rozumieją jako historycznie uwarunkowaną konstrukcję, która powstaje jako wynik świadomego, a więc opartego na wiedzy i doświadczeniach postrzegania rzeczywistości, zarówno minionej jak i teraźniejszości. W kręgu naszego zainteresowania pozostają zarówno obrazy odnoszące się do urbanistyczno-przestrzenej postaci miasta, jak i mieszkańców oraz polityczno-ustrojowego aspektu miejskości. W programie konferencji znajdą się cztery sekcji wyróżnione na podstawie typów źródeł, nośników obrazów miasta. W pierwszej sekcji znalazły się referaty poświęcone obrazom miasta wyrażanym w tekstach. Przy czym uwzględnione zostaną zarówno teksty o charakterze historiograficznym, formuły używane w dokumentach i innych aktach prawnych, jak i literatury panegiryczna służąca prezentacji i pochwale miast. W drugiej sekcji prezentowane będą referaty przedstawiające obraz miast kreowany w źródłach ikonograficznych, a więc pieczęcie, widoki, weduty, kartografia. Odrębna sekcja będzie poświęcona roli rytuałów komunalnych (procesji, elekcji władz, świąt miejskich oraz uroczystości związanych z kultem patronów) w prezentacji wspólnoty miejskiej. W czwartej sekcji znajdą się wystąpienia poświęcone miastu jako świadomej kompozycji urbanistycznej, wyrażającej określone wartości artystyczne oraz treścipolityczne i społeczne. Z konferencją łączy się forum młodych badaczy miast. Wspólne obrady młodych i doświadczonych badaczy pozwolą nie tylko na międzypokoleniową dyskusję, ale przyczynią się także do integracji środowiska badaczy dziejów miast.

 

Organizatorzy:

Komitet Nauk Historycznych PAN - Zespół Historii Miast

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki WNH UMK, Toruń

Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN, Kraków

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: