Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1536-1542) - opracowanie edytorskie i analiza treści

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do edycji tekstu protokołów sejmiku generalnego Prus Królewskich z lat 1536-1542 (Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, 29/11 i 300, 29/12) - łącznie 11 recesów. Niezwykle istotnym zamierzeniem jest przygotowanie w ramach części analitycznej projektu szczegółowych, obszernych regestów posiadanych recesów zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

Koniec lat trzydziestych i początek lat czterdziestych XVI wieku jest bardzo ważny nie tylko dla historii Prus, ale i państwa polskiego. Jest to okres, w którym dalszej ewolucji ulegają powstałe wcześniej formy prawnoustrojowe Prus Królewskich. W tym czasie dochodzi do stopniowego uwalniania się średniej szlachty od przewagi szalchty większej (urzędniczej), a także wielkich miast z Gdańskiem na czele. Wiele miejsca protokoły poświęcają kwestiom praktycznej realizacji reformy monetarnej Prus Królewskich i Książęcych oraz Korony Polskiej. Nie brakuje również danych naświetlających położenie gospodarcze Prus Królewskich oraz sytuację społeczną miast. Recesy pokazują również funkcjonowanie Rady Pruskiej jako instancji sądowej. W recesach znajdziemy również cenne informacje na temat sytuacji politycznej w Prusach oraz w ogóle sytuacji międzynarodowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Należy podkreślić, że dotychczasowe edycje źródeł stanowych Prus Królewskich objęły jedynie protokoły zjazdów stanów tego regionu wraz z towarzyszącą im korespondencją z lat 1466-1526. Ich wydawcami byli badacz niemiecki Franz Thunert (Acten der Ständetage Preussens, Königlichen Anteils. (Westpreussen), hrsg. v. F. Thunert, Bd. 1, Danzig 1896) i badacze polscy Karol Górski, Irena Janosz-Biskupowa i Marian Biskup (Akta stanów Prus Królewskich, t. 1-8, wyd. K. Górski, M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, Toruń 1955-1993. W ostatnich latach były kontynuowane przez M. Biskupa, Bogusława Dybasia i Janusza Tandeckiego, Piotra Olińskiego i Krzysztofa Kopińskiego prace nad edycją materiałów stanowych Prus Królewskich od 1526 r.  (Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. 1-2, wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki; t. 3, wyd. M. Biskup, K. Kopiński, P. Oliński, J. Tandecki, Toruń 2001-2010). W zamierzeniu przedsięwzięcie to ma objąć okres aż po 1569 r.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: